W tym dokumencie chcemy wyjaśnić:

 • Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy, jeśli jesteś naszym klientem, kontrahentem, partnerem biznesowym, zleceniobiorcą, uczestnikiem organizowanych przez nas wydarzeń i gier lub zwracasz się do nas z prośbą o informacje
 • W jakich celach, z jakich przyczyn i jak długo wykorzystujemy dane osobowe,
 • Jak chronimy bezpieczeństwo danych osobowych,
 • Jak realizujemy Twoje prawo do ochrony danych.

Wszelkie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem o ochronie
danych osobowych obowiązującym w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Edgar Hernicki prowadzący działalność pod firmą Edgar Hernicki SUI NID, pod adresem, ul. Bosacka 11 lok. 3, 31-508 Kraków, NIP 6562245514, REGON 260093632.

Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy?
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na Twój temat umożliwiające identyfikację, na przykład imię i nazwisko czy dane kontaktowe. Możemy gromadzić Twoje dane osobowe gdy korzystasz z naszej witryny, korzystasz z naszych usług, uczestniczysz w ankiecie, konkursie lub po prostu kontaktujesz się z nami.

Możemy w szczególności gromadzić informacje należące do następujących kategorii:

 • imię i nazwisko, adres domowy, adres e-mail, numer telefonu;
 • informacje na temat twoich danych rejestrowych, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą (np. numery NIP, REGON, adres prowadzenia działalności gospodarczej);
 • informacje na temat korzystania z naszej witryny internetowej;
 • komunikacja z Tobą lub skierowana do nas przez Ciebie za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail, czatu, mediów społecznościowych oraz przez telefon.

Zapewniamy, że nie są nam potrzebne dane dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa lub skazania. Również nie zbieramy danych dotyczących Twojego pochodzenia etnicznego lub rasowego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych i biometrycznych, seksualności lub orientacji seksualnej. O te informacje nigdy nie pytamy i tych danych nie zbieramy, ani nie przetwarzamy, chyba że celowo je nam udostępnisz np. w wiadomości e-mail.

W jakich celach, z jakich przyczyn i jak długo wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?

Twoje dane mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 • Zapewnianie zamówionych przez Ciebie usług;
 • Skontaktowanie się z Tobą w przypadku zmiany lub braku możliwości realizacji świadczenia usługi;
 • Korzystamy z informacji dotyczących płatności (np. numery rachunków bankowych) w celach związanych z rachunkowością, fakturowaniem i audytem oraz w celu wykrywania jakichkolwiek nieuczciwych działań lub zapobiegania takim działaniom;
 • Wykorzystujemy Twoje dane w celu odpowiadania na roszczenia lub skargi;
 • Wykorzystujemy Twoje dane do zarządzania naszymi relacjami z Tobą jako klientem/ uczestnikiem gier i w celu poprawy jakości usług;
 • Od czasu do czasu możemy wysyłać Ci drogą elektroniczną informacje o promocjach lub naszej działalności. Przysługuje Ci prawo do zaakceptowania lub rezygnacji z otrzymywania tego typu wiadomości na każdym etapie naszej współpracy.


Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe jedynie wówczas, gdy będziemy mieć do tego podstawę prawną. Podstawa prawna będzie uzależniona od powodów, dla jakich zebraliśmy Twoje dane osobowe i celu, w którym mamy ich wykorzystywać. Możemy również przetwarzać dane osobowe w następujących przypadkach:

 • W celu spełnienia ustawowego obowiązku (np. prowadząc dokumentację księgową lub rachunkową);
 • Gdy wyrazisz zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych (np. w celach marketingowych);
 • W celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innej osoby (np. w nagłych przypadkach medycznych);
 • W celu związanym z naszymi słusznymi interesami jako przedsiębiorstwa (np. w celach administracyjnych).


Zgodę we własnym imieniu mogą wyrazić jedynie osoby w wieku co najmniej 16 lat. W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
Nie będziemy przechowywać żadnych danych przez okres dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane. W celu ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i „wrażliwość” danych osobowych, cele ich przetwarzania oraz ewentualną możliwość realizacji tych celów za pomocą innych środków. Musimy również brać pod uwagę okresy, przez jakie musimy przechowywać dane w celu realizacji wymagań ustawowych lub w celu rozpatrywania reklamacji, zapytań oraz w celu ochrony naszych praw w przypadku zgłoszenia roszczenia.
Kiedy Twoje dane osobowe przestaną być potrzebne, zostaną bezpiecznie usunięte lub zniszczone

Bezpieczeństwo danych osobowych
Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i ujawniania danych osobowych, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Możemy ujawniać informacje Twój na temat zaufanym osobom, od których wymagamy posiadania odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych użytkownika zgodnie z polskim i unijnym prawem z zakresu ochrony danych osobowych

Twoje prawa do ochrony danych
Przysługuje Ci prawo do:

 • Żądania informacji na temat tego, czy przechowane są Twoje informacje osobowe, a jeżeli tak, jakie informacje są przechowywane i w jakim celu je przechowujemy/ wykorzystujemy.
 • Żądania dostępu do swoich informacji osobowych zgodnie z którym możliwe jest uzyskanie kopii informacji osobowych, jakie posiadamy na Twój temat oraz sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 • Żądania sprostowania przechowywanych przez nas informacji osobowych użytkownika. Możesz uzupełnić wszelkie niekompletne dane lub sprostować niepoprawne informacje, które Cię dotyczą, a które my przechowujemy.
 • Żądania usunięcia informacji osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie.
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania informacji osobowych w przypadku, gdy przetwarzamy je w oparciu o nasz uzasadniony interes (lub interes osoby trzeciej), a w Twojej konkretnej sytuacji zaistnieje jakikolwiek powód, dla którego zechcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania na tej podstawie. Ponadto przysługuje Ci prawo do sprzeciwu, jeżeli przetwarzamy Twoje informacje osobowe w bezpośrednich celach marketingowych.
 • Sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, tj. sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących użytkownika z wykorzystaniem jego informacji osobowych lub sprzeciwu wobec profilowania użytkownika.
 • Żądania ograniczenia przetwarzania informacji osobowych. Możesz żądać zawieszenia przetwarzania informacji osobowych dotyczących Ciebie, na przykład, gdy chcesz, abyśmy ustalili ich poprawność lub powód ich przetwarzania.
 • Żądania przeniesienia informacji osobowych w elektronicznej i ustrukturyzowanej postaci do użytkownika lub innej osoby (tak zwane prawo do „przenoszenia danych”). Umożliwia to pobranie od nas danych w formacie umożliwiającym wykorzystanie ich w formie elektronicznej oraz przeniesienie danych użytkownika do innej osoby w formacie umożliwiającym ich wykorzystanie w formie elektronicznej. Wymaga to oczywiście naszych możliwości technicznych oraz współpracy drugiego podmiotu.
 • Wycofania zgody. W ograniczonych okolicznościach, jeżeli wyraziłeś zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przenoszenie informacji osobowych w konkretnym celu, masz prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na takie przetwarzanie. Kiedy tylko otrzymamy informację o wycofaniu zgody, zaprzestaniemy przetwarzania informacji w celu lub celach, na jakie początkowo wyraziłeś zgodę, chyba że mamy inny prawnie uzasadniony interes związany z takim przetwarzaniem.


Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, należy skontaktować się z nami pod adresem e-miał rodo@suinid.pl lub pocztą, wysyłając pismo na adres: ul. Bosacka 11 lok. 3, 31-508 Kraków.
Nie pobieramy opłat za dostęp do informacji osobowych (ani za egzekwowanie pozostałych przysługujących praw). Możemy jednak naliczyć stosowną opłatę, jeżeli wniosek o dostęp jest wyraźnie nieuzasadniony lub jego zakres jest nadmierny.
W takich okolicznościach możemy również sprzeciwić się takiemu żądaniu. W określonych przypadkach możemy być zmuszeni poprosić Cię o konkretne informacje w celu potwierdzenia Twojej tożsamości oraz zapewnienia Ci prawa dostępu do informacji (lub wykonania jakiegokolwiek innego przysługującego mu prawa). Jest to kolejny środek bezpieczeństwa pozwalający upewnić się, że informacje osobowe nie będą ujawniane osobom nieupoważnionym.